Algemene voorwaarden
Laatste wijziging: 28-2-2020

Artikel 1: Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Kickboxing Steenwijk en de persoon
(hierna te noemen “de deelnemer”) die gebruik maakt van de faciliteiten van Kickboxing Steenwijk.
2. Bijzondere afspraken die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien deze
schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts per geval.

Artikel 2: Aanmelding bij Kickboxing Steenwijk
1. Aanmelding als deelnemer/lid vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te verzenden of in te
vullen bij de receptie van Kickboxing Steenwijk. Het proeflidmaatschap vangt aan nadat Kickboxing Steenwijk het
inschrijfformulier heeft ontvangen op de datum van ingang, zoals op het inschrijfformulier staat aangegeven. De
overeenkomst gaat na de proefweek automatisch over in een definitief abonnement voor de duur van minimaal 6 maanden.
2. Jonge deelnemers tot 12 jaar, krijgen uitsluitend toegang tot Kickboxing Steenwijk onder begeleiding en
verantwoordelijkheid van een persoon van 16 jaar of ouder.
3. De deelnemer blijft ten allen tijde aansprakelijk voor zijn eigen gedrag en handelingen binnen de sportschool en
daarbuiten.
4. Een (oud)deelnemer die opnieuw een abonnement wil afsluiten bij Kickboxing Steenwijk is opnieuw
administratiekosten verschuldigd die € 10,00 bedraagt.

Artikel 3: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden
1. Een abonnement bij Kickboxing Steenwijk zal ingaan na ondertekening van het inschrijfformulier, en is altijd voor de
duur van 6 maanden met stilzwijgende verlenging van telkens 1 maand.
2. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden een maand vooraf via
betaling van het bedrag dat betrekking heeft op het aangegane lidmaatschap.
3. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag om welke reden dan ook, wordt € 5,00 administratiekosten
in rekening gebracht. Indien de verschuldigde bedragen niet binnen 15 kalenderdagen zijn voldaan, wordt de
deelnemer voor de laatste keer in de gelegenheid gesteld om contant het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de
deelnemer na een periode van 6 maanden nog steeds in gebreke gebleven is, wordt de vordering en alle nog te
incasseren termijnen van het abonnement uit handen gegeven aan een deurwaarder. Alle kosten, inclusief
incassokosten, die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de deelnemer.
4. Zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan kan de deelnemer dan de toegang tot Kickboxing Steenwijk
worden geweigerd. Kickboxing Steenwijk is gerechtigd bij een betalingsachterstand het lidmaatschap en de relatie met
de deelnemer te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
5. Kickboxing Steenwijk behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 1 maand voor een
prijswijziging worden de deelnemers hiervan in kennis gesteld via de Website Kickboxingsteenwijk.nl. Indien het
tarief met meer dan 10% stijgt, is de deelnemer gerechtigd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen
met inachtneming van artikel 6, lid 1.

Artikel 4: Trainingstijden
1. Kickboxing Steenwijk behoudt zich het recht voor om openingstijden, -plaats, -programma’s e.d. te wijzigen.
2. Als de deelnemer geen gebruik maakt van het recht tot onbeperkt trainen of deelneemt aan trainingen of lessen, die
aangeboden worden door Kickboxing Steenwijk, vindt geen restitutie van de contributie plaats.
3. Op officiële en erkende feestdagen en/of tijdens evenementen is Kickboxing Steenwijk gerechtigd gesloten te zijn dan
wel de openingstijden en/of aanbod aan te passen.

Artikel 5: Wijziging van het lidmaatschap
1. Het lidmaatschap kan na 6 maanden eventueel worden gewijzigd. Hiervoor worden administratiekosten van € 10,00 in
rekening gebracht.
2. Bij het wijzigen van het lidmaatschap gaat de deelnemer opnieuw een 6 maanden contract aan voor het totale
abonnement, te rekenen vanaf het moment van ingaan van het andere abonnement.

Artikel 6: Beëindiging van het lidmaatschap
1. Het abonnement kan worden opgezegd door schriftelijk per post op te zeggen bij Kickboxing Steenwijk met inachtneming van
art. 6 lid 3.
2. De opzegtermijn bedraagt 1 maand voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van art. 3, lid 1
en art. 5, lid 2.
3. Kickboxing Steenwijk behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander
gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de vestigingsdirectie een lidmaatschap eenzijdig te beëindigen
zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende termijn vervalt.

Artikel 7: Risico en aansprakelijkheid

1. Kickboxing Steenwijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van
de deelnemer.
2. Het gebruik maken van de faciliteiten, trainingsondersteuning, het volgen van groepslessen of een programma bij
Kickboxing Steenwijk, is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
3. Kickboxing Steenwijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van
ongeval of letsel van de deelnemer.
4. De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en
dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen
risico neemt.
5. Tevens zal de deelnemer Kickboxing Steenwijk vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.

Artikel 8: Huisregels

1. De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van Kickboxing Steenwijk en hiernaar te handelen.
2. De algemene voorwaarden en de huisregels van Kickboxing Steenwijk staan op de website
www.Kickboxingsteenwijk.nl en zijn bij de receptie van Kickboxing Steenwijk op te vragen.

Artikel 9: Persoonsgegevens

1. Kickboxing Steenwijk verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer ten behoeve van een goede bedrijfsvoering,
waaronder onder meer wordt verstaan het onderhouden van een goede ledenadministratie. Kickboxing Steenwijk kan
de deelnemer per e-mail informeren omtrent zijn activiteiten. Indien de deelnemer dit niet wenst te ontvangen, kan
hij/zij hiertegen verzet aantekenen bij Kickboxing Steenwijk door middel van een schriftelijke kennisgeving.
2. De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand in de computer, waarin alle deelnemers van Kickboxing
Steenwijk zijn opgenomen. Kickboxing Steenwijk en haar werknemers gaan vertrouwelijk om met de verstrekte
gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel
.
3. De deelnemer kan verzoeken om inzage van zijn persoonsgegevens en om verbetering, aanvulling en/of wijziging van
deze gegevens. Dit verzoek zal worden gehonoreerd indien dit redelijkerwijs mogelijk is.
4. De verwerking van persoonsgevens zal nader verklaard worden in de AVG documentatie.

Artikel 10: Rechtstoepassing

1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Kickboxing Steenwijk aangegaan, is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing.
2. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de deelnemer en Kickboxing
Steenwijk, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar Kickboxing Steenwijk is
gevestigd.
3. Door zijn inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden en de huisregels Kickboxing Steenwijk te
accepteren.

U schrijft zich ter plaatse in (dus niet online) bij Kickboxing Steenwijk, wij attenderen u dan op het papier van de
privacyverklaring en leggen deze klaar voor eventuele raadpleging en ondertekening.

De website www.kicksteenwijk.nl
Bezoekers van onze website kunnen eenvoudig informatie vinden over de privacyverklaring onder Algemene voorwaarden.
Toestemming. Wanneer is toestemming nodig voor een verwerking van persoonsgegevens?
Persoonsgegevens mogen slechts in bepaalde gevallen worden verwerkt. Eén van deze gevallen is dat de betrokkene
uitdrukkelijk toestemming geeft. Toestemming is echter niet nodig voor iedere verwerking. Denk bijvoorbeeld aan
verwerkingen die noodzakelijk zijn om als sportschool uitvoering te geven aan de lidmaatschapsovereenkomst met leden.
– Stilzwijgende toestemming is niet voldoende. Vermijd dus bijvoorbeeld een checkbox die automatisch is aangevinkt. Je hebt
een actieve instemming nodig van de betrokkene.
– Toestemming is slechts geldig als deze uit vrije wil door de betrokkene is gegeven. Heeft de betrokkene dus feitelijk geen
keus, dan is van geldige toestemming geen sprake.
– Toestemming voor de verwerking van gegevens van een persoon die nog geen 16 jaar oud is, vraag je aan de ouder/voogd.
– Leg een verkregen toestemming vast. De sportschool moet achteraf kunnen aantonen dat een zekere toestemming
daadwerkelijk is verleend.
– de plaatsing van foto’s van jeugddeelnemers op een publiek toegankelijke website vraagt om extra toestemming.
– Een betrokkene heeft het recht om een gegeven toestemming op ieder moment in te trekken.

Kickboxing Steenwijk
Koematen 5-b
8331 TK Steenwijk
BTW nr. : NL 00 21 65 347 B26
KvK nr. : 633 40 631

Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking. Kickboxing Steenwijk gebruikt uw persoonsgegevens alleen
voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst of het verzenden van informatie aangaande de lessen of
evenementen. Kickboxing Steenwijk zal geen foto’s publiceren van jeugddeelnemers zonder toestemming van ouders
of voogd. Kickboxing Steenwijk zal geen persoonsgevens met derden delen die niet nader zijn benoemd.
– We verzamelen alleen de noodzakelijke gegevens.
– Onze nieuwe privacy regels zijn in lijn met de nieuwe vereisten van de AVG die op 25 mei 2018 ingaat.
– Transparant: We hebben een helder overzicht gemaakt van de gegevens die we verzamelen en hoe we die gebruiken.
De gevolgen van het niet verstrekken van de persoonsgegevens. De administratie van de persoonsgegevens is voor
Kickboxing Steenwijk een noodzakelijke voorwaarde om de contractuele verplichting te kunnen verwerken. Zonder
uw persoonsgevens kunt u geen lidmaatschap aangaan bij Kickboxing Steenwijk.
Duur van de opslag. Uw persoonsgegevens zullen bewaart worden voor de duur van het contract. Kickboxing
Steenwijk verwijderd uw persoonsgevens wanneer uw contract beëindigt is en de laatste betaling heeft
plaatsgevonden.
Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens. Ieder lid van Kickboxing Steenwijk heeft het recht
op inzage, rectificatie en wissen van eigen persoonsgegevens. Op verzoek kan Kickboxing Steenwijk aantonen dat uw
gegevens verwijderd zijn.
– Kickboxing Steenwijk is op de hoogte dat zij zorgvuldig moeten omgaan met persoonsgegevens bij uitvoering van
hun werkzaamheden.
Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ieder lid van Kickboxing Steenwijk heeft
het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u het idee heeft dat Kickboxing Steenwijk
misbruik heeft gemaakt van uw persoonsgegevens.
– Categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden worden gedeeld met de
Rabobank van Kickboxing Steenwijk ivm betaling van het contributiegeld. Persoonsgegevens zullen gedeeld worden
met het accountantbureau MTH (Meeuwsen en Ten Hopen) ivm de boekhouding. In sommige gevallen zullen persoonsgegevens gedeeld worden met incassobureau A.K. incasso te Leeuwarden.
Persoonsgegevens worden niet aan een ‘derde land’ verstrekt.
Er is een verwerkingenregister aangelegd.
We hebben verwerkersovereenkomsten afgesloten.
Gegevens met toestemming kunnen ook weer ingetrokken worden.
De bron waar de persoonsgegevens vandaan komen. Kickboxing Steenwijk verwerkt alleen gegevens die u aan ons
heeft vermeld.

We vertrouwen erop u met dit bericht voldoende te hebben geïnformeerd over het vernieuwde privacy beleid. Mocht u
naar aanleiding van deze mail nog vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen aan de balie of via: www.kickboxingsteenwijk.nl